Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางนิศานาถ แย้มวงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางบังอร ชินบุตร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมาโนช ชินบุตร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจารุวรรณ พันธ์แสน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวช

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวประดิษฐา พุ่มพวง

  ครูผู้ช่วย

^