สัญลักษณ์ของโรงเรียน

    อักษรย่อโรงเรียน          น.ม.
    ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกเฟื่องฟ้า
    สีธงประจำโรงเรียน        ม่วง – เหลือง

^