Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายกนกศักดิ์ ประโรกิจจักร์

  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางธนาไล พิศนาวงค์

  ครูชำนาญ

 • thumbnail

  นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญ

  ครู

 • thumbnail

  นางณิฎา พรเอนก

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายรณชัย ข้อกิ่ง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวหัทยา พุ่มกล่ำ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวนริศรา บุญประดิษฐ

  ครูอัตราจ้าง

^