Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางสมคิด ศิริเพ็ง

  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางระเบียบ วัฒนสิงห์ดำรงค์

 • thumbnail

  นายณัฐพล กองทอง

  ครู

 • thumbnail

  นายศิรภัทร สินมา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายเอกวิทย์ รักชัง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายยุทธนา ลมสูงเนิน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวอิติการ ย่านส้ม

  ครูอ้ตราจ้าง

^