ประวัติโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ประวัติ

            
      โรงเรียนหนองม่วงวิทยา    เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2519 โดยพระครูคันธสารสุนทร
(สำราญ คนฺธสาโร) เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง การก่อตั้งได้รับความร่วมมือจาก นายนิยม วรปัญญา ผู้แทน ราษฎรเขต 2 ของจังหวัดลพบุรี  อีกทั้งพ่อค้า ประชาชน คหบดี และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน  30 คน  ที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษา  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 3 ห้อง โดยในระยะแรกเปิดรับนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  20  คน  และมีครูช่วยสอน  4  คน  คือ

                              
                               1. นายประสิทธ์    บุญเรือง

                               2. นายสถาพร       มงคลรัตน์

                               3. นายถาวร          รอดทองดี

                               4. นางสาวอุไรวรรณ    ศงสนันท์

วันที่  9  กรกฎาคม  2519  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนหนองม่วงวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  และเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทางจังหวัดลพบุรี  ได้แต่งตั้งให้  นายสุรินทร์  ทองแผ่  ศึกษานิเทศก์  จังหวัดลพบุรี  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  4  กรกฎาคม  2519

^