เพลงประจำสถานบัน

เพลง มาร์ชหนองม่วงวิทยา
เนื้อร้อง : สุเทพ บุญซ้อน สุมาลี ทองพรหม
เรียบเรียงเสียงประสาน : นายณรงค์ ประสมสุข

เนื้อร้อง
หนองม่วงวิทยาเรากล้าเกร่ง
เข้มแข็งเชี่ยวชาญการศึกษา
เกียรติวินัยเราดีมีนานมา
การกีฬาเด่นล้ำนามขจาย

หนองม่วงวิทยาเรากล้าสู้
เด่นหรูเก่งกว่าใครทั้งหลาย
เรื่องการเรียนไม่เป็นสองไม่รองใคร
แสนภูมิใจเลือดม่วงเหลืองเรืองระบือ

เราย่อมรักในศักดิ์ศรี
ปัญญาดีมีวินัยใจซื่อ
อุดมการณ์สรรค์สร้างสังคมลือ
ความร่วมมือสามัคคีมีชั่วกาล

หนองม่วงวิทยาก้าวหน้าเถิด
ศิษย์จะเทิดทูลรักสมัครสมาน
กอปรกรรมดีให้ชื่อขลังก้องกังวาน
เพื่อแทนคุณครู-อาจารย์ผู้เมตตา

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำร้องหลังจากอัดเสียง จึงทำให้ในบางคำร้อง ไม่ตรงกับเนื่อเพลง นามกระจาย (เป็นเป็น) นามขจาย มุ่งรู้ (เป็นเป็น) เด่นหรู ก่อกรรมดี (เป็นเป็น) กอปรกรรมดี
^