ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม   ยกระดับคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย   สู่มาตรฐานสากล   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ภายใน ปี 2560 - 2564
 
พันธกิจ
            1. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ
            2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
            3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
            4. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทยตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
            5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
            6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหลักสูตรและกระบวนกาพัฒนาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            7. ระดมทรัพยากร สร้างเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร
            8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์
            1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการบนพื้นฐานของความเป็นไทย
            2. บุคคลากรสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
            3. ผู้เรียนมีสรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
            4. โรงเรียนมรการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            5. โรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            6. โรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนาและระดมทรัพยากร
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ไหว้อ่อนน้อม  เก็บออมเป็นนิจ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ธนาคารออมทรัพย์  ตามหลักความพอเพียง
^