Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางชูศรี คำกัน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายพงษ์ชัย ชัยมงคล

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ อุตะมะ

  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางนิศานาถ แย้มวงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางบังอร ชินบุตร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมาโนช ชินบุตร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจารุวรรณ พันธ์แสน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวช

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวประดิษฐา พุ่มพวง

  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสุมนรัตน์ มุ่งธัญญา

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวศศินันท์ พิพัฒน์นภัสกร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสินีนาฎ พรมมิ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววรรณภา สำลี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจารุวรรณ เจียมสกุล

  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวอำพร เจริญพร้อม

  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวอริศรา มีสกุล

  ครู

 • thumbnail

  นางนิภา มีคุณ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปูริดา สุขรื่น

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวศันสิตา เนียมหอม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายธนากร เสาศิริ

  ครูผู้ช่ยวย

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ ลอยเทียน

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวอุมาภรณ์ อินทร์ปัญญา

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายกนกศักดิ์ ประโรกิจจักร์

  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางธนาไล พิศนาวงค์

  ครูชำนาญ

 • thumbnail

  นางสาวปัญจมา ธรรมเจริญ

  ครู

 • thumbnail

  นางณิฎา พรเอนก

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายรณชัย ข้อกิ่ง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวหัทยา พุ่มกล่ำ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวนริศรา บุญประดิษฐ

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางสมคิด ศิริเพ็ง

  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางระเบียบ วัฒนสิงห์ดำรงค์

 • thumbnail

  นายณัฐพล กองทอง

  ครู

 • thumbnail

  นายศิรภัทร สินมา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายเอกวิทย์ รักชัง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายยุทธนา ลมสูงเนิน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวอิติการ ย่านส้ม

  ครูอ้ตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ

  ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวสุรัชนา จาดจีน

  ครู

 • thumbnail

  นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางกัญฐณา ขันอาษา

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางละออ สุดประเสริฐ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสุนันท์ โสนาเรือ

 • thumbnail

  นางนิศานาถ น้าวเนือง

 • thumbnail

  นายประกาศิต ยังตาล

  ครู

 • thumbnail

  นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุรางคนางค์ โนนาเรือ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายปฏิพล ภู่ห้อย

  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายเสน่ห์ สุขสมพืช

  ครูนำชาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมบัติ สิมาแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนฤมล พุญพาสุข

 • thumbnail

  นายพิเชษ ท่าจำปา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางสาวกนิษฐา บุญบาง

  ครูผู้ช่วย / ครูแนะแนว

 • thumbnail

  นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณ

  ครูพี่เลี้ยงฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางอรวรรณ นวลน้อย

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวกนก สายเนียม

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาววิไลวรรณ สุวรรณสม

  เจ้าหน้าที่ธุรการ


^