topic_page


ไอดี เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - สกุล เข้าศึกษาต่อ วันที่กรอกข้อมูล สถานะ
1678861162 10179 เด็กชายดิฐกานต์ อาสนะทอง ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 13:19 น. สมัครสำเร็จ
1678855834 10178 เด็กชายพงศกร ขุมเพ็ชร ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 11:50 น. สมัครสำเร็จ
1678854306 10176 เด็กชายพุฒิสรรค์ ชะนะภัย ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 11:25 น. สมัครสำเร็จ
1678854820 10177 เด็กชายภาคิน กระแสสัตย์ ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 11:33 น. สมัครสำเร็จ
1678850392 10175 เด็กชายวรวิทย์ สุขสุนิตย์ ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 10:19 น. สมัครสำเร็จ
1678849836 10174 เด็กชายพฤฒินันท์ จันทร์ทอง ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 10:10 น. สมัครสำเร็จ
1678849078 10173 เด็กหญิงสุภัสสรา ทองเรือง ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 09:57 น. สมัครสำเร็จ
1678866785 42052 เด็กชายสุรวินท์ ทองนุ่ม ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 15 มีนาคม 2566 14:53 น. สมัครสำเร็จ
1678868707 10180 เด็กชายธนาวุฒิ โวอ่อนศรี ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 15:25 น. สมัครสำเร็จ
1678846702 10172 เด็กชายเธียรวิชญ์ เผือกจีน ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 09:18 น. สมัครสำเร็จ
1678846435 10171 เด็กชายธีรวุฒิ ข้อกิ่ง ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 09:13 น. สมัครสำเร็จ
1678845724 10170 เด็กชายปรินทร สุขนิล ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 09:02 น. สมัครสำเร็จ
1678803834 10168 เด็กหญิงฉันท์หทัย ฉิมช้าง ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 21:23 น. สมัครสำเร็จ
1678798484 41055 นายสุทธนพ ดวงจันทร์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 14 มีนาคม 2566 19:54 น. สมัครสำเร็จ
1678797314 10168 เด็กชายนราวิชญ์ สุขประเสริฐ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 19:35 น. สมัครสำเร็จ
1678789734 10165 เด็กชายธนภัทร รอดไพร ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 17:28 น. สมัครสำเร็จ
1678790389 10166 เด็กชายรัชชานนท์ วงษ์สา ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 17:39 น. สมัครสำเร็จ
1678843333 10169 เด็กชายพุฒิสรรค์ ชะนะภัย ระดับชั้นม. 1 15 มีนาคม 2566 08:22 น. สมัครสำเร็จ
1678788972 10164 เด็กชายสุภกร สิงห์ไชย ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 17:16 น. สมัครสำเร็จ
1678845512 42050 เด็กชายชาคริต พลอยกระจ่าง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 15 มีนาคม 2566 08:58 น. สมัครสำเร็จ
1678788439 42048 เด็กชายสุภวัทย์ อวิสุ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 17:07 น. สมัครสำเร็จ
1678787124 42047 นางสาวสุนิสา ใจเย็น ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 16:45 น. สมัครสำเร็จ
1678776782 10158 เด็กชายพัชรพล กองเขต ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 13:53 น. สมัครสำเร็จ
1678775808 43015 นายชาญวิทย์ พัฒนจันทร์ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 14 มีนาคม 2566 13:36 น. สมัครสำเร็จ
1678845642 43017 นางสาวพลอยไพลิน บุญช่วย ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 15 มีนาคม 2566 09:00 น. สมัครสำเร็จ
1678776342 43016 นายพรพิภัทร อุดมพงษ์ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 14 มีนาคม 2566 13:45 น. สมัครสำเร็จ
1678771781 42046 เด็กหญิงชนิตา มิ่งนุกูล ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 12:29 น. สมัครสำเร็จ
1678772409 10157 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ คุ้มศักดิ์ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 12:40 น. สมัครสำเร็จ
1678777937 10159 เด็กชายศุภกิตติ์ จิตรระเบียบ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 14:12 น. สมัครสำเร็จ
1678856909 42051 นางสาวณัฐณิชา เสงี่ยมจิต ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 15 มีนาคม 2566 12:08 น. สมัครสำเร็จ
1678768774 10156 เด็กหญิงเก้ากัลยา ผลาผล ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 11:39 น. สมัครสำเร็จ
1678767036 10154 เด็กชายอิทธิพล จันทา ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 11:10 น. สมัครสำเร็จ
1678766466 10153 เด็กชายอรรถนนท์ วัดแก้ว ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 11:01 น. สมัครสำเร็จ
1678765037 10151 เด็กหญิงกนกวรรณ ปาน ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 10:37 น. สมัครสำเร็จ
1678764946 10150 เด็กหญิงกนกพร แก้วฉ่ำ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 10:35 น. สมัครสำเร็จ
1678765303 10152 เด็กหญิงกมลรัตน์ อุบลวัตร์ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 10:41 น. สมัครสำเร็จ
1678763977 10148 เด็กชายสรัลพิภพ กุลวงค์ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 10:19 น. สมัครสำเร็จ
1678763527 10146 เด็กหญิงณฐพร ดวงแก้ว ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 10:12 น. สมัครสำเร็จ
1678763676 10147 เด็กชายจิรภัทร จิระสุข ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 10:14 น. สมัครสำเร็จ
1678762987 10145 เด็กหญิงอนัญญา อ่อนละมัย ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 10:03 น. สมัครสำเร็จ
1678762748 10144 เด็กหญิงวนิดา สุขมั่ร ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:59 น. สมัครสำเร็จ
1678762420 10143 เด็กชายจตุพร พวงดาวเรือง ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:53 น. สมัครสำเร็จ
1678769192 42044 เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์แผ่น ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 11:46 น. แก้ไขข้อมูล/เอกสาร
1678762289 41053 เด็กหญิงพิชญาภา ชิวดก ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 14 มีนาคม 2566 09:51 น. สมัครสำเร็จ
1678762212 10142 เด็กหญิงธนภรณ์ แท่นมณี ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:50 น. สมัครสำเร็จ
1678762118 42040 นางสาวพิมพ์ภวัลย์ นันทเวช ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 09:48 น. สมัครสำเร็จ
1678762004 10141 เด็กหญิงรสิตา สุขสมบัติ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:46 น. สมัครสำเร็จ
1678761875 10140 เด็กชายเจนวิทย์ พลอยเพ็ชร ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:44 น. สมัครสำเร็จ
1678761634 10139 เด็กชายวีรภัทร วงษ์ญาติ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:40 น. สมัครสำเร็จ
1678760484 10136 เด็กชายนภัสกร สะอาดเอี่ยม ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:21 น. สมัครสำเร็จ
1678760589 10137 เด็กชายด.ช.ธนภูมิ คนครอง ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:23 น. สมัครสำเร็จ
1678760316 10134 เด็กชายธาราพล สิทธิสาร ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:18 น. สมัครสำเร็จ
1678759869 10132 เด็กชายคณสรณ์ พูลสวน ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:11 น. สมัครสำเร็จ
1678760477 10135 เด็กชายธนพนธ์ อินท้วม ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:21 น. สมัครสำเร็จ
1678759643 10131 เด็กชายปฏิภาณ บุญไตร ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:07 น. สมัครสำเร็จ
1678759509 10130 เด็กหญิงรัตนวรี เอี่ยมสอาด ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:05 น. สมัครสำเร็จ
1678761537 43014 เด็กชายสุทธิกร นันเต๋ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 14 มีนาคม 2566 09:38 น. สมัครสำเร็จ
1678759418 10129 เด็กชายวรดร เนียมโสต ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:03 น. สมัครสำเร็จ
1678758693 10127 เด็กชายธีรภัทร์ หริวทอง ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 08:51 น. สมัครสำเร็จ
1678758539 10125 เด็กชายธนพนธ์ สิงห์เงิน ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 08:48 น. สมัครสำเร็จ
1678758582 10126 เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญพึ่ง ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 08:49 น. สมัครสำเร็จ
1678759248 10128 เด็กชายเจษฎา ดาโฉม ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:00 น. สมัครสำเร็จ
1678758440 10124 เด็กชายตะวัน มลีรัตน์ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 08:47 น. สมัครสำเร็จ
1678757397 10122 เด็กชายวีรภัฏ องคำพล ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 08:29 น. สมัครสำเร็จ
1678757673 42038 เด็กชายพรปิยะ มังวงษ์ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 08:34 น. สมัครสำเร็จ
1678757170 42037 เด็กชายนพรัตน์ เพ็ชรดี ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 08:26 น. สมัครสำเร็จ
1678757035 42036 เด็กชายกิตติพันธ์ ไวพจนาท ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 08:23 น. สมัครสำเร็จ
1678757693 10123 เด็กหญิงชโรชา กลิ่นสอน ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 08:34 น. สมัครสำเร็จ
1678761083 10138 เด็กหญิงพรพรรณ ทองสัมฤทธิ์ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 09:31 น. สมัครสำเร็จ
1678767867 10155 เด็กชายอภิวัฒน์ ทับทิมวงษ์ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 11:24 น. สมัครสำเร็จ
1678709026 43013 เด็กชายธงชัยธีรเดช เมทา ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 13 มีนาคม 2566 19:03 น. สมัครสำเร็จ
1678705889 10121 เด็กชายวิทวัส นพเก้า ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 18:11 น. สมัครสำเร็จ
1678700131 10119 เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์ไชย ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 16:35 น. สมัครสำเร็จ
1678701612 10120 เด็กหญิงณัชยา เลื่อนกระโทก ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 17:00 น. สมัครสำเร็จ
1678787855 10163 เด็กชายสุธินันท์ บัวหอม ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 16:57 น. สมัครสำเร็จ
1678778641 10161 เด็กชายสุกัลย์ แสนมหาไชย ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 14:24 น. สมัครสำเร็จ
1678692143 10118 เด็กหญิงวริศรา กลั่นชาติ ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 14:22 น. สมัครสำเร็จ
1678688937 41051 นางสาวศศิวิมล มากร ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 13 มีนาคม 2566 13:28 น. สมัครสำเร็จ
1678687985 41050 นายเสฐียรพงษ์ ศิริพันธุ์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 13 มีนาคม 2566 13:13 น. สมัครสำเร็จ
1678686835 10117 เด็กหญิงรัชชุดา คงมณี ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 12:53 น. สมัครสำเร็จ
1678685796 10116 เด็กชายณัฐชนน นิสังกาศ ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 12:36 น. สมัครสำเร็จ
1678849827 43018 นายณัฐภัทร บุญเทียม ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 15 มีนาคม 2566 10:10 น. สมัครสำเร็จ
1678683364 42031 เด็กหญิงณิชารีย์ แซ่เล้ส ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 13 มีนาคม 2566 11:56 น. สมัครสำเร็จ
1678680476 10114 เด็กชายวรินทร สินธุชัย ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 11:07 น. สมัครสำเร็จ
1678682864 42030 นางสาวกันตินันท์ จันทรมณฑล ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 13 มีนาคม 2566 11:47 น. สมัครสำเร็จ
1678683821 42032 เด็กหญิงบุษกร กำธรเดชะ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 13 มีนาคม 2566 12:03 น. สมัครสำเร็จ
1678680886 10115 เด็กหญิงสุชานันท์ อรุณวงษ์ ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 11:14 น. สมัครสำเร็จ
1678679954 10113 เด็กหญิงปรียานุช อ่อนไทย ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 10:59 น. สมัครสำเร็จ
1678678710 10110 เด็กหญิงพชรพร พุกสอน ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 10:38 น. สมัครสำเร็จ
1678677220 10107 เด็กชายกฤษณะ จงแจ่ม ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 10:13 น. สมัครสำเร็จ
1678677291 10108 เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญสุข ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 10:14 น. สมัครสำเร็จ
1678676943 10106 เด็กหญิงเบญญาภา มาวัน ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 10:09 น. สมัครสำเร็จ
1678704330 41052 เด็กหญิงอารยา เมืองงาม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 13 มีนาคม 2566 17:45 น. สมัครสำเร็จ
1678674420 10105 เด็กหญิงเด็กหญิงจิราวรรณ เจียมทอง ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 09:27 น. สมัครสำเร็จ
1678673891 10104 เด็กชายกฦติพงศ์ ทองงาม ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 09:18 น. สมัครสำเร็จ
1678673198 10102 เด็กหญิงกวินธิดา มาสุข ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 09:06 น. สมัครสำเร็จ
1678672790 10101 เด็กหญิงชัญญา เทียมขุนทด ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 08:59 น. สมัครสำเร็จ
1678672733 10100 เด็กหญิงวิรัลยา เอมพรหม ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 08:58 น. สมัครสำเร็จ
1678679450 10112 เด็กหญิงศิริพร เพ็งพึ่ง ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 10:50 น. สมัครสำเร็จ
1678678770 10111 เด็กหญิงปทิตตา อาทิตย์เที่ยง ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 10:39 น. สมัครสำเร็จ
1678671719 10099 เด็กหญิงฐิติมา วระฆัง ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 08:41 น. สมัครสำเร็จ
1678671253 10098 เด็กหญิงกัญญาภัทร สาดจุ้ย ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 08:34 น. สมัครสำเร็จ
1678673359 10103 เด็กหญิงพณิชา กันพรมมา ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 09:09 น. สมัครสำเร็จ
1678624445 10096 เด็กชายภูธเนศ แสงทรัพย์ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 19:34 น. สมัครสำเร็จ
1678785248 10162 เด็กชายวิวิธชัย แสงม่วง ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 16:14 น. สมัครสำเร็จ
1678605427 10095 เด็กหญิงณัฐอริญ พูลเพิ่ม ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 14:17 น. สมัครสำเร็จ
1678604093 10094 เด็กหญิงสุธีมา แตงหอม ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 13:54 น. สมัครสำเร็จ
1678603428 41046 เด็กชายสาริน เชือกศรีคราม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 12 มีนาคม 2566 13:43 น. สมัครสำเร็จ
1678602201 10093 เด็กหญิงเจนจิรา ชะนะสาร ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 13:23 น. สมัครสำเร็จ
1678599070 10090 เด็กชายพชรพล ปานกลาง ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 12:31 น. สมัครสำเร็จ
1678764485 10149 เด็กหญิงเปรมวิภา ปั้นเจริญ ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 10:28 น. สมัครสำเร็จ
1678598417 10089 เด็กชายสิริภาส บุญมี ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 12:20 น. สมัครสำเร็จ
1678778116 10160 เด็กหญิงธัญชนก ภู่เสภา ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 14:15 น. สมัครสำเร็จ
1678595527 10088 เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริโรจน์มหาวงษ์ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 11:32 น. สมัครสำเร็จ
1678594309 10087 เด็กชายชนวีร์ ฟักแฟง ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 11:11 น. สมัครสำเร็จ
1678593754 10086 เด็กหญิงวราภรณ์ จีนวงษ์ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 11:02 น. สมัครสำเร็จ
1678593291 10084 เด็กชายเฉลิมชัย พรยิ้ม ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:54 น. สมัครสำเร็จ
1678592507 10082 เด็กชายธนธร ปรุงเผ่าพันธ์ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:41 น. สมัครสำเร็จ
1678593398 10085 เด็กชายธนวินท์ วงษ์พยัคฆ์ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:56 น. สมัครสำเร็จ
1678790813 10167 เด็กชายอัครชัย หลงทอง ระดับชั้นม. 1 14 มีนาคม 2566 17:46 น. สมัครสำเร็จ
1678591116 10081 เด็กชาย ภูมิระพี มณีนิล ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:18 น. สมัครสำเร็จ
1678591042 10080 เด็กชายสุรเชษฐ์ สังวะชา ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:17 น. สมัครสำเร็จ
1678601270 10091 เด็กหญิงกีรติ อนุกูล ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 13:07 น. สมัครสำเร็จ
1678590369 10079 เด็กหญิงพีชญาพร คุ้มภัย ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:06 น. สมัครสำเร็จ
1678590118 10077 เด็กหญิงด ญ อรญา ชูศรี ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:01 น. สมัครสำเร็จ
1678592756 10083 เด็กชายธนพนธ์ วงษ์พยัคฆ์ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:45 น. สมัครสำเร็จ
1678667718 10097 เด็กชายอัยยะ ระวิงทอง ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 07:35 น. สมัครสำเร็จ
1678589807 10075 เด็กชายฉัตรนคร ศรีอุดร ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:56 น. สมัครสำเร็จ
1678589784 10074 เด็กหญิงเกวลิน แย้มสว่าง ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:56 น. สมัครสำเร็จ
1678590029 10076 เด็กหญิงเด็กหญิงกัญนิสา อินสุชาติ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:00 น. สมัครสำเร็จ
1678590137 10078 เด็กชายฐีณัฐพร สันติสุขวงศ์ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 10:02 น. สมัครสำเร็จ
1678589779 10073 เด็กหญิงณัฐธิดา สองนาค ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:56 น. สมัครสำเร็จ
1678588797 10070 เด็กหญิงวรวรรณ ม่วงเรือน ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:39 น. สมัครสำเร็จ
1678589244 10071 เด็กชายชานน คำภีทูล ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:47 น. สมัครสำเร็จ
1678589277 10072 เด็กหญิงทิฆัมพร รำมะนา ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:47 น. สมัครสำเร็จ
1678588636 10069 เด็กชายธนายุต มากมณี ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:37 น. สมัครสำเร็จ
1678588511 10065 เด็กชายเด็กชายยุทธภูมิ เสมพิพัฒน์ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:35 น. สมัครสำเร็จ
1678588550 10066 เด็กหญิงกัญญาพัชร ปาลวัฒน์ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:35 น. สมัครสำเร็จ
1678587956 10063 เด็กชายณัสธร แซงภูเขียว ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:25 น. สมัครสำเร็จ
1678588581 10067 เด็กหญิงฟองแก้ว จันทร์เผือก ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:36 น. สมัครสำเร็จ
1678587464 10061 เด็กชายสบายดี บัวขาว ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:17 น. สมัครสำเร็จ
1678587204 10059 เด็กหญิงสุพรรษา พูลมี ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:13 น. สมัครสำเร็จ
1678587616 10062 เด็กหญิงอรรัมภา พานดอกไม้ ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:20 น. สมัครสำเร็จ
1678588602 10068 เด็กชายธนัชชา วะชุม ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:36 น. สมัครสำเร็จ
1678587232 10060 เด็กชายศุภากร ศรีรักษา ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:13 น. สมัครสำเร็จ
1678677420 10109 เด็กหญิงกัณฐิกา ชื่นยัง ระดับชั้นม. 1 13 มีนาคม 2566 10:17 น. สมัครสำเร็จ
1678551920 41043 เด็กชายกรรณกมล อายุยงค์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 11 มีนาคม 2566 23:25 น. สมัครสำเร็จ
1678531049 10058 เด็กชายชวิศ กวางทอง ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 17:37 น. สมัครสำเร็จ
1678528774 10057 เด็กหญิงปานิดา อ่วมเกิด ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 16:59 น. สมัครสำเร็จ
1678593425 41044 เด็กหญิงชนิดาภา กล่อมจันทร์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 12 มีนาคม 2566 10:57 น. สมัครสำเร็จ
1678596446 41045 นางสาวทิพยาภรณ์ สายพิมพ์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 12 มีนาคม 2566 11:47 น. สมัครสำเร็จ
1678521662 10054 เด็กชายนัฐภัส อยู่เย็น ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 15:01 น. สมัครสำเร็จ
1678522431 10055 เด็กหญิงพิชญานัน อยู่สุข ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 15:13 น. สมัครสำเร็จ
1678515831 10053 เด็กชายปิติ สาทประภา ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 13:23 น. สมัครสำเร็จ
1678587968 10064 เด็กหญิงภูนิษา มณีนิน ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 09:26 น. สมัครสำเร็จ
1678684754 41049 เด็กหญิงรจนา ฤทธิ์นอก ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 13 มีนาคม 2566 12:19 น. สมัครสำเร็จ
1678515632 41041 นางสาววิรัญญา รักดี ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 11 มีนาคม 2566 13:20 น. สมัครสำเร็จ
1678514794 10052 เด็กชายณัฐณกร คล้ายสอน ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 13:06 น. สมัครสำเร็จ
1678701493 43012 นายภูธเนศ กระจ่างศรี ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 13 มีนาคม 2566 16:58 น. สมัครสำเร็จ
1678512759 10050 เด็กหญิงสุธาสินี เกษมสินธุ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 12:32 น. สมัครสำเร็จ
1678512681 10049 เด็กหญิงสุทธิกานต์ แก้วเนตร ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 12:31 น. สมัครสำเร็จ
1678512113 10047 เด็กหญิงนัทชา ชะนะสาร ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 12:21 น. สมัครสำเร็จ
1678512096 10046 เด็กหญิงจีรนันท์ พิลอด ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 12:21 น. สมัครสำเร็จ
1678512571 10048 เด็กชายนิสสรณ์ ศรีภักดี ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 12:29 น. สมัครสำเร็จ
1678679691 41047 นางสาวขวัญจิรา ไตรมณี ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 13 มีนาคม 2566 10:54 น. สมัครสำเร็จ
1678509927 10044 เด็กหญิงกรวรรณ ชุ่มชื่น ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 11:45 น. สมัครสำเร็จ
1678509417 10042 เด็กชายกฤตนัย สิงห์ทอง ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 11:36 น. สมัครสำเร็จ
1678509416 10041 เด็กชายสุทธิรักษ์ ดิษกร ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 11:36 น. สมัครสำเร็จ
1678509499 10043 เด็กชายวิวัตฒ์ สิงห์ทอง ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 11:38 น. สมัครสำเร็จ
1678509840 41040 นางสาวศิริลักษณ์ แย้มพลอย ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 11 มีนาคม 2566 11:44 น. สมัครสำเร็จ
1678508654 10040 เด็กชายภาคิณ บุญหล้า ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 11:24 น. สมัครสำเร็จ
1678508081 10039 เด็กชายไชยวัฒน์ มะณีจันทร์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 11:14 น. สมัครสำเร็จ
1678507694 10037 เด็กหญิงธิมาพร เอี่ยมโฉม ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 11:08 น. สมัครสำเร็จ
1678512856 10051 เด็กหญิงอรอมล บุญนาค ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 12:34 น. สมัครสำเร็จ
1678507968 10038 เด็กหญิงฐรินดา อินวิลัย ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 11:12 น. สมัครสำเร็จ
1678507494 10036 เด็กชายจักรภัทร รักยศไทย ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 11:04 น. สมัครสำเร็จ
1678507668 42028 นายอภิวัชญ์ ภูมิพลับ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 11 มีนาคม 2566 11:07 น. สมัครสำเร็จ
1678506832 10035 เด็กหญิงอรปรียา กำลังหาญ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:53 น. สมัครสำเร็จ
1678680517 41048 นางสาวภัทรดา ไทยขำ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 13 มีนาคม 2566 11:08 น. สมัครสำเร็จ
1678505913 10033 เด็กชายกันตพัฒน์ แจ้งจิตต์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:38 น. สมัครสำเร็จ
1678506012 10034 เด็กหญิงวริศรา ทาทอง ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:40 น. สมัครสำเร็จ
1678505530 10031 เด็กหญิงอมรพรรณ คงกล่ำ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:32 น. สมัครสำเร็จ
1678505531 10032 เด็กชายรชต คงกล่ำ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:32 น. สมัครสำเร็จ
1678504947 10030 เด็กหญิงดวงกมล สุขม่วง ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:22 น. สมัครสำเร็จ
1678790422 41054 นางสาวสร้อยฟ้า ยังรักษา ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 14 มีนาคม 2566 17:40 น. สมัครสำเร็จ
1678793829 42049 นายสรวิศ หนูโยม ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 18:37 น. แก้ไขข้อมูล/เอกสาร
1678504579 10028 เด็กชายศุภกร กิ่งไทร ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:16 น. สมัครสำเร็จ
1678504887 10029 เด็กหญิงณัฐฐารัตน์ รื่นยศ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:21 น. สมัครสำเร็จ
1678504005 10027 เด็กหญิงสุวิชาดา ทองสุขใส ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:06 น. สมัครสำเร็จ
1678503709 10025 เด็กชายกิตติกานต์ ฟักนิล ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:01 น. สมัครสำเร็จ
1678503512 10021 เด็กชายธนากร บุญทันเรือง ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:58 น. สมัครสำเร็จ
1678503609 10024 เด็กหญิงอภิชญา อารีชม ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:00 น. สมัครสำเร็จ
1678503532 10022 เด็กชายธนพัฒน์ แสงสุวรรณ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:58 น. สมัครสำเร็จ
1678503244 10020 เด็กชายณัฐภัทร วงษ์ดี ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:54 น. สมัครสำเร็จ
1678523924 10056 เด็กหญิงสุชาดา จับคีรี ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 15:38 น. สมัครสำเร็จ
1678503750 10026 เด็กหญิงนราวดี สิทธิพงค์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 10:02 น. สมัครสำเร็จ
1678689304 43011 เด็กหญิงสุพรรษา มาพิงค์ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 13 มีนาคม 2566 13:35 น. สมัครสำเร็จ
1678502623 10018 เด็กชายณัฐภัทร   ฉายแสง ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:43 น. สมัครสำเร็จ
1678502567 10017 เด็กหญิงกัญญาพัชร เฉลิมภักร์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:42 น. สมัครสำเร็จ
1678689220 43010 เด็กหญิงอรัญญา ต่ายสิน ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 13 มีนาคม 2566 13:33 น. สมัครสำเร็จ
1678502797 10019 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดีมี ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:46 น. สมัครสำเร็จ
1678502318 10015 เด็กหญิงวรัญญา มณีเนียม ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:38 น. สมัครสำเร็จ
1678502578 41039 เด็กชายวัชรชัย ประสมทอง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 11 มีนาคม 2566 09:42 น. สมัครสำเร็จ
1678501621 41038 นางสาวชลดา กิ่งพุทธ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 11 มีนาคม 2566 09:27 น. สมัครสำเร็จ
1678501484 10011 เด็กชายกิตตินันท์ คําเเหง ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:24 น. สมัครสำเร็จ
1678502492 10016 เด็กหญิงภัทราพร บุญเรือง ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:41 น. สมัครสำเร็จ
1678501801 10013 เด็กหญิงอนันดา พิศนาวงค์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:30 น. สมัครสำเร็จ
1678501436 10010 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา นงนุช ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:23 น. สมัครสำเร็จ
1678501765 10012 เด็กชายธนภัทร พวงบานชื่น ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:29 น. สมัครสำเร็จ
1678511590 10045 เด็กหญิงเมธิตา บุ้นเสาร์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 12:13 น. สมัครสำเร็จ
1678501251 10009 เด็กหญิงอารยา มั่นหมาย ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:20 น. สมัครสำเร็จ
1678601947 10092 เด็กหญิงพัชราภา สำนักบ้านโคก ระดับชั้นม. 1 12 มีนาคม 2566 13:19 น. สมัครสำเร็จ
1678508994 43009 นายธนวัฒน์ หลิ่มบางอิฐ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 11 มีนาคม 2566 11:29 น. สมัครสำเร็จ
1678500597 10007 เด็กชายธนากร ป้องชัย ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:09 น. สมัครสำเร็จ
1678500796 10008 เด็กชายกนกพล เยาวเรศ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:13 น. สมัครสำเร็จ
1678501955 10014 เด็กหญิงศิโรรัตน์ บุญสิทธิ์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:32 น. สมัครสำเร็จ
1678722575 42035 เด็กชายอภิศักดิ์ โพธิ์เปี่ยม ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 13 มีนาคม 2566 22:49 น. แก้ไขข้อมูล/เอกสาร
1678500575 10006 เด็กหญิงชนกนันท์ มาสถิตย์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:09 น. สมัครสำเร็จ
1678850752 41056 นางสาวชญานิศ ทองอยู่ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 15 มีนาคม 2566 10:25 น. สมัครสำเร็จ
1678503557 10023 เด็กหญิงวนิดา อิ่มทรัพย์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:59 น. สมัครสำเร็จ
1678500291 10005 เด็กหญิงจิรภัทร หลิ่มบางอิฐ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 09:04 น. สมัครสำเร็จ
1678499336 10003 เด็กชายปภาวิชญ์ ภูคำนวน ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 08:48 น. สมัครสำเร็จ
1678499159 10001 เด็กหญิงปภาวดี ภูคำนวน ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 08:45 น. สมัครสำเร็จ
1678499253 10002 เด็กชายอนุพงค์ ทูปสวัสดิ์ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 08:47 น. สมัครสำเร็จ
1678499950 10004 เด็กชายนันทวัฒน์ ปั้นเจริญ ระดับชั้นม. 1 11 มีนาคม 2566 08:59 น. สมัครสำเร็จ
1678764968 42041 นายธนวัฒน์ ภู่เสภา ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 10:36 น. สมัครสำเร็จ
1677223285 41035 นายวชิรวิทย์ ทองงอก ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 14:21 น. สมัครสำเร็จ
1677221944 42025 นายธนพิพัฒน์ วงค์นิ่ม ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:59 น. สมัครสำเร็จ
1677221816 42024 นายณัฐพสิษฐ์ วีระบุตร ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:56 น. สมัครสำเร็จ
1677221366 41034 นางสาวศศิพิมล เชิงเทินชุติพันธุ์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:49 น. สมัครสำเร็จ
1677220804 42022 เด็กชายปฏิภาณ แผ่นทอง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:40 น. สมัครสำเร็จ
1677220863 42023 เด็กหญิงสิริกร ทองงาม ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:41 น. สมัครสำเร็จ
1677220985 41033 เด็กชายศภุกฤต มหาชน ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:43 น. สมัครสำเร็จ
1677222069 43007 เด็กชายศิรวุฒิ คำฉันท์ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 14:01 น. สมัครสำเร็จ
1678687856 42033 เด็กหญิงไพริน พิกุลทอง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 13 มีนาคม 2566 13:10 น. สมัครสำเร็จ
1677219180 42020 เด็กหญิงณีรนุช ประทุมชาติ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:13 น. สมัครสำเร็จ
1677220020 42021 เด็กหญิงศรัณพร คงเอียง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:27 น. สมัครสำเร็จ
1677216649 42019 นางสาวอรณิชา อ่ำบัว ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 12:30 น. สมัครสำเร็จ
1677219716 41029 เด็กชายวงศธร ต่อมยิ้ม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:21 น. สมัครสำเร็จ
1677223417 41036 เด็กชายจีรพัฒน์ สุขทรัพย์ธาดา ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 14:23 น. สมัครสำเร็จ
1677220086 41031 นายนิธิภัทร์ วงษ์ท้าว ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:28 น. สมัครสำเร็จ
1677217014 41028 นางสาวรติวรรณ ทองประสิทธิ์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 12:36 น. สมัครสำเร็จ
1677201774 41026 เด็กหญิงสุพัตรา วันพังเทียม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 08:22 น. สมัครสำเร็จ
1677198229 42015 เด็กชายนพกร บุญเกิด ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 07:23 น. สมัครสำเร็จ
1677198826 41025 นายรัชชานนท์ ชองรัมย์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 07:33 น. สมัครสำเร็จ
1677198409 42016 เด็กหญิงปวิณอร บุญพินิจ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 07:26 น. สมัครสำเร็จ
1677223886 41038 เด็กชายพัทธดนย์ วันโทน ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 14:31 น. สมัครสำเร็จ
1677224087 42026 เด็กชายพงษ์พัฒน์ ลุงติ๊ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 14:34 น. สมัครสำเร็จ
1677156067 41024 นางสาวพรสรวง ศิริมานพ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 19:41 น. สมัครสำเร็จ
1677155427 41023 นางสาววิภาวรรณ กลิ่นษร ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 19:30 น. สมัครสำเร็จ
1677157388 43006 เด็กชายภูดิท เมฆชัย ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 20:03 น. สมัครสำเร็จ
1677155091 41021 นางสาวกุลภรณ์ สอาด ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 19:24 น. สมัครสำเร็จ
1677215960 41027 นางสาวบุษดี ไชยรศ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 12:19 น. สมัครสำเร็จ
1677220423 41032 นางสาวสุชาวดี ภู่เพ็ชร ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:33 น. สมัครสำเร็จ
1677220028 41030 นางสาวกานต์ธิดา อนุกูล ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 13:27 น. สมัครสำเร็จ
1677139459 41015 นางสาวเกวลิน ปานยิ้ม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 15:04 น. สมัครสำเร็จ
1676992491 41014 เด็กชายนันทชล แก้วเกตุ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 22:14 น. สมัครสำเร็จ
1677155238 41022 เด็กชายภศกร ฉลาดคิด ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 19:27 น. สมัครสำเร็จ
1676988881 41013 เด็กชายวิชญะ พันธ์แน่น ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 21:14 น. สมัครสำเร็จ
1677141628 41016 นางสาวพรประภา คล้ามดี ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 15:40 น. สมัครสำเร็จ
1677142299 41018 นางสาวณัฏฐณิชา บุญพูน ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 15:51 น. สมัครสำเร็จ
1678759575 42039 นายปัณณวิชญ์ กลิ่นคง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 09:06 น. สมัครสำเร็จ
1676986446 42011 เด็กชายเอกภพ จับคีรี ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 20:34 น. สมัครสำเร็จ
1676986167 41012 นางสาวณัฏฐา บุญคง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 20:29 น. สมัครสำเร็จ
1677142981 41019 นางสาววรัญญา คุ้มทวี ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 16:03 น. สมัครสำเร็จ
1678504982 42044 เด็กหญิงสุธาสิณี สุขสวัสดิ์ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 11 มีนาคม 2566 10:23 น. สมัครสำเร็จ
1676967667 41009 นางสาวสุมินทา น้อยแก้ว ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 15:21 น. สมัครสำเร็จ
1677146147 41020 เด็กหญิงสิริวิมล หล่อเงิน ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 16:55 น. สมัครสำเร็จ
1676969205 41011 เด็กชายสิริวัฒนา ทับทิมแดง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 15:46 น. สมัครสำเร็จ
1676968024 42009 นางสาวนันทิยา​ ผลสุด​ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 15:27 น. สมัครสำเร็จ
1676958838 41008 เด็กหญิงศิรดา เชื้อหลง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 12:53 น. สมัครสำเร็จ
1676957894 41005 นางสาวปรีร์ยาภรณ์ เดชศร ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 12:38 น. สมัครสำเร็จ
1676956378 42008 นางสาวสุณิษา พานเงิน ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 12:12 น. สมัครสำเร็จ
1678859218 41057 นายศสิธร สุขสวัสดิ์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 15 มีนาคม 2566 12:46 น. สมัครสำเร็จ
1676977976 43005 เด็กชายศุภณัฐ ยินดี ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 18:12 น. สมัครสำเร็จ
1676906401 42006 นายจิรกิตติ์ คร้ามดี ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 22:20 น. สมัครสำเร็จ
1676935384 42007 นายจิรภัทร คร้ามดี ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 06:23 น. สมัครสำเร็จ
1676969131 42010 นางสาวจิราภรณ์ เร่งรัตน์ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 15:45 น. สมัครสำเร็จ
1676898759 42005 นายนพพร คำแหง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 20:12 น. สมัครสำเร็จ
1676957938 41006 นายสุประดิษฐ์ มหาสังสวัสดิ์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 12:38 น. สมัครสำเร็จ
1676968520 41010 เด็กหญิงนัทธวรรณ ใบกว้าง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 15:35 น. สมัครสำเร็จ
1676943957 43002 เด็กหญิงธัญชนก จันทร์วงษ์ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 08:45 น. สมัครสำเร็จ
1676958313 41007 นางสาวสุวิมล ลายเอี่ยม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 12:45 น. สมัครสำเร็จ
1678516763 41042 นายธีร์ธวัช นรสิทธิ์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 11 มีนาคม 2566 13:39 น. สมัครสำเร็จ
1676892452 42004 นางสาววิไลวรรณ หาลาภ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 18:27 น. สมัครสำเร็จ
1676890456 42003 เด็กหญิงภัทรนันท์ คําเสนาะ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 17:54 น. สมัครสำเร็จ
1676952084 43003 เด็กหญิงนพรัตน์ สายมณี ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 11:01 น. สมัครสำเร็จ
1676885158 41002 นางสาวปรียาภัฏฐ์ เดชศร ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 16:25 น. สมัครสำเร็จ
1678688839 42034 เด็กหญิงสุธาพร จาดฤทธิ์ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 13 มีนาคม 2566 13:27 น. สมัครสำเร็จ
1676977610 43004 เด็กหญิงพัชรา เทพนาคิน ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 21 กุมภาพันธ์ 2566 18:06 น. สมัครสำเร็จ
1677194982 42014 นางสาวกชกร สำราญ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 06:29 น. สมัครสำเร็จ
1676883654 42001 นางสาวพิชชานันท์ อินทรักษาทรัพย์ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 16:00 น. สมัครสำเร็จ
1677142105 41017 เด็กชายภูมิชนันท์ อุ่นอก ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 15:48 น. สมัครสำเร็จ
1676892815 41003 เด็กหญิงวริศรา อุดทา ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 18:33 น. สมัครสำเร็จ
1677166252 42013 นางสาวบุณยอร ทองแก้ว ทองแก้ว ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 22:30 น. สมัครสำเร็จ
1678770773 42045 เด็กหญิงขวัญพิชชา เจริญสุข ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 12:12 น. สมัครสำเร็จ
1678762706 43015 นางสาวลลิตา ฤทธิ์ประเสริฐ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 14 มีนาคม 2566 09:58 น. สมัครสำเร็จ
1678860634 43019 เด็กหญิงนัทชา วัดแก้ว ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 15 มีนาคม 2566 13:10 น. สมัครสำเร็จ
1676884738 41001 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ร้อยลา ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 16:18 น. สมัครสำเร็จ
1678588012 42029 เด็กหญิงศศิกานต์ มณีเนียม ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 12 มีนาคม 2566 09:26 น. สมัครสำเร็จ
1677203488 42017 นางสาวดากานดา สุขมั่น ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 08:51 น. สมัครสำเร็จ
1676900626 41004 นางสาวนงนภัส เจริญพร้อม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 20:43 น. สมัครสำเร็จ
1677160032 42012 นางสาวอารยา กระดาษทอง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 23 กุมภาพันธ์ 2566 20:47 น. สมัครสำเร็จ
1676895343 43001 เด็กหญิงบุญญากานต์ อินม่วง ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 19:15 น. สมัครสำเร็จ
1678765550 42042 นายณัฐพล เชื้อเกตุ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 14 มีนาคม 2566 10:45 น. สมัครสำเร็จ
1677224681 42027 เด็กชายไกรวิชญ์ สูตรสุข ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 14:44 น. สมัครสำเร็จ
1677209900 42018 เด็กชายณัฐกรณ์ บุญนาค ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 24 กุมภาพันธ์ 2566 10:38 น. สมัครสำเร็จ
1676886349 42002 นายวิทยา ภูมี ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] 20 กุมภาพันธ์ 2566 16:45 น. สมัครสำเร็จ